محصولات در دسته بندی نصب و راه اندازی، قدم زدن تعلیق